Blue Jewel's Duitse Doggen

Get Adobe Flash player
Pups geboren. 1 harlekijn reu, 1 mantel reu, 1 platen reu, 1 harlekijn teef, 1 mantel teef, 1 zwarte teef, 1 mantel merle teef, 1 merle teef. Our puppies are born 1 harlequin male, 1 mantel male, 1 platen male, 1 harlequin female, 1 mantel female, 1 black female, 1 mantel merle female, 1 merle female.

draaisterdraaisterdraaister